5 loại hình thương hiệu phổ biến - pdf

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/100412-loai-hinh-thuong-hieu-1.jpg

Xác định được loại hình thương hiệu là một việc quan trọng trong xây dựng thương hiệu. Mỗi loại thương hiệu khác nhau sẽ có những đặc tính riêng nên chiến lược xây dựng và phát triển cho từng loại thương hiệu có thể rất khác nhau.


Download